O nás

EU projekty

Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti PREMETAL MON, s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle nariadenia GDPR o ochrane práv fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov vás informujeme o rozsahu spracúvaných osobných údajov, ktoré naša spoločnosť spracúva ako prevádzkovateľ pri poskytovaní svojich služieb a predaji tovaru a pri kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi, a ich ochrane.

Naša spoločnosť osobné údaje spracúva vždy v súlade s platnými právnymi predpismi.

 Typy osobných údajov:

 • identifikačné údaje: titul, meno a priezvisko, obchodný názov firmy, IČO, DIČ, adresa sídla alebo miesta podnikania, fakturačná adresa;
 • kontaktné údaje: telefónne číslo, e-mail;
 • kamerový záznam (priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy označené).

Rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu spracovania - na základe zmluvy (plnenie zmluvných povinností), oprávneného záujmu našej spoločnosti (komunikácia s potencionálnymi zákazníkmi, ochrana majetku spoločnosti) alebo je rozsah a účel určený osobitnými zákonmi.

Osobné údaje sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie týchto účelov a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú právnymi predpismi, prípadne internými predpismi spoločnosti.

V prípade, že má návštevník stránok www.premetal.sk vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom na účel lepšej a efektívnejšej prevádzky internetových stránok údaje z cookies.

Ochrana vašich osobných údajov zahŕňa právo: získať potvrdenie, či naša spoločnosť spracováva vaše osobné údaje, získať informácie o účeloch spracovania a kategóriách spracúvaných osobných údajov, o príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, o plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od nás opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, vzniesť námietku proti spracúvaniu, podať sťažnosť u dozorného úradu, získať informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané priamo od dotknutej osoby, o skutočnosti, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ a získať kópiu vašich osobných údajov.

 • Máte právo na opravu nesprávnych údajov a zároveň máte povinnosť oznámiť nám zmeny svojich osobných údajov.
 • Máte právo na vymazanie osobných údajov, ak naša spoločnosť nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov.
 • Máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi (napr. v súvislosti s pracovnou zmluvou).
 • Ak by výkonom vašich práv mohlo dôjsť k ujme na právach a slobodách iných, nemožno takejto žiadosti vyhovieť.
 • Máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak máte pocit, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov.

Znenie platné od 21.1.2022

PREMETAL MON, s.r.o.
IČO: 36 449 750
Bardejovská 42, 080 01 Prešov

O nás

Firma PREMETAL MON, s.r.o. Prešov od roku 1996 dodáva na slovenský trh pod značkou Logo

dopravníky a dopravné zariadenia na manipuláciu so sypkými a kusovými materiálmi, ako aj komplexné riešenia so skladovaním, čistením, sušením a expedovaním zrnín.

O kvalite našich výrobkov svedčí nielen mnoho spokojných zákazníkov ale aj certifikát kvality ISO 9001:2001 pre „Výrobu, dodávanie a montáž technologických celkov na manipuláciu so sypkými hmotami a kusovými materiálmi a ich skladovanie.“

Sme schopní realizovať v agrosektore, t.j. v prvovýrobe ale aj v nadväzujúcom spracovateľskom priemysle najrôznejšie zadania spojené s pozberovou úpravou, skladovaním a následným spracovaním zrnín od projektu, cez výrobu a dodávku, až po konečnú montáž strojnej technológie, elektroinštalácie, systému automatizovaného riadenia alebo rekonštrukciu existujúcich technologických celkov, respektíve ich častí.

Snaha o diverzifikáciu výroby a zníženie rizika závislosti od poľnohospodárskeho rezortu priviedla firmu k výrobe dopravníkov aj pre tzv. ťažšiu dopravu. V súčasnom období sa s našimi výrobkami dá stretnúť v cementárňach, vápenkach, betonárkach, magnezitových závodoch, kameňolomoch, drevospracujúcich podnikoch, podnikoch vyrábajúcich hnojivá, omietkové zmesi a pod.

PREMETAL MON už niekoľko rokov prináša na trh závitovky vyrábane zo segmentov resp. ponúka výrobu samostatných segmentov závitoviek podľa konkrétnych požiadaviek našich odberateľov. Výhodou nami ponúkaných segmentov závitoviek oproti ťahaným závitovkám je ich rovnaká hrúbka pri koreni, t.j. stredovej trubke, ako aj pri obvode závitovky. To zvyšuje životnosť a znižuje opotrebovateľnosť takejto závitovky. Ďalšou nezanedbateľnou výhodou je takmer neobmedzená variabilita priemeru a stúpania segmentov závitoviek ako aj hrúbka listu. Štandardne ponúkame výrobu závitoviek a závitovkových segmentov až do priemeru 650 mm a hrúbky plechu 12 mm pri rôznych prevedeniach stúpania. Segmenty vyrábame z materiálu čierny plech, nerez, hardox. Avšak ani výroba segmentov nad 650 mm nie je nemožná, len už vo veľkej miere závisí od priemeru stredovej trubky a šírky listu segmentu.

Základným prvkom funkčnosti kapsových (korčekových) dopravníkov sú korčeky (naberáky). Vzhľadom na nedostatočnú kvalitu naberákov ponúkaných na našom trhu a ich náročnú výrobu vo vlastnej réžií, sme hľadali a našli dodávateľa naberákov v krajinách starej Európskej únie. Po odskúšaní a otestovaní naberákov u troch našich odberateľov v roku 2005, sme sa rozhodli s uvedeným dodávateľom, t.j. firmou STIF uzavrieť zmluvu o výhradnom obchodnom zastúpení. Ich naberáky nás presvedčili nielen kvalitou, ale aj variabilitou použitia a širokou škálou typov naberákov. Naberáky od firmy STIF vieme ponúknuť z čierneho plechu, nerezu a z plastu v prevedení PE, PA,PU a ATEX.

Vzhľadom na stúpajúce nároky trhu, všetky naše výrobky vieme naším zákazníkom ponúknuť v prevedení čierny plech, pozinkovaný plech resp. nerezový plech a kompletné technologické linky na dopravu a manipuláciu so sypkými a kusovými materiálmi ponúkame našim zákazníkom od predprojektovej prípravy a projektov, cez vlastnú realizáciu až po elektroinštaláciu a riadenie linky počítačom s možnosťou prepojenia na účtovníctvo. 

Čoraz častejším trendom  je aj prevedenie našich dopravníkov do výbušného prostredia a zároveň vybavených proti-výbuchovou ochranou.

V súčasnosti firma disponuje výrobnými zariadeniami pre kompletné spracovanie plechov, t.j. strihanie, vysekávanie a ohýbanie, čo umožňuje firme vyrábať 90 % svojej produkcie bez zvárania, čiže v skrutkovanom prevedení. Tento spôsob výroby posunul naše výrobky na úroveň najlepších svetových výrobcov.

Referencie 2021
 • Rekonštrukcia pozberovej linky a rozšírenie o sušičku Mathews Company EcoSeries E 500, Roľnícke družstvo Trhovište
 • Rozšírenie skladovacích kapacít obilnín a olejnín o dve sila SBH13,75/11EC 2 x 2.062,9 m3, TAKÁCS - FARM, s.r.o. Kolárovo
 • Zvýšenie výkonu pozberovej linky, nadstavba sušičky Mathews Company z L 1350 na L 2650, výmena čističky za Petkus A 12, GAMA - poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom
 • Zvýšenie výkonu váženia sladu, SLADOVŇA, a.s. Michalovce
 • Výmena dopravníkov na stredisku Smolenice – výkon dopravných ciest 100 t/h pre pšenicu 750 kg/m3, Anja, spol. s r.o. Bratislava
 • Výroba segmentov závitovky D405/d115/s250, P-8mm, materiál Corbanox, D250/d89/s204, P-4 mm, materiál 11523, WINFA, s.r.o. Trnava
 • Výroba závitoviek pre bioplynovú stanicu, BPS Bzovík s.r.o. Bzovík
 • Výroba a montáž dopravníkov pre príjem a naskladňovanie komodít pre výrobu krmív pre spoločenské zvieratá, Ing.František Vraník - BIOFER združenie, Prešov
 • Výroba segmentov závitovky, D300/d75/s140, P-3mm, materiál nerez AISI304, SID, spol. s r.o. Košice
 • Výroba segmentov závitovky D195/d60,3/s150 mm, P-3 mm, materiál nerez (1.4301), Q.U.E.S.T. engineering s.r.o. Trnava
 • Výroba a montáž kapsového dopravníku KD 500 – reťazového s tiažovým napínaním, H – 35,3 m, BUKOCEL, a.s. Hencovce
 • Výroba segmentov závitovky D500/d133/s355, P-8mm, materiál tr. 11, ZMOP, spol. s.r.o. Modrá
 • Výroba závitoviek fí 200, l = 3.000 mm, l = 4.000 mm, SLOVMAG, a.s. Lubeník
 • Výroba a montáž nerezovej horizontálnej miešačky HM500, pre výrobu krmív pre spoločenské zvieratá, Ing.František Vraník - BIOFER združenie, Prešov
 • Výroba STG – reťazové, kapsové, závitovkové dopravníky, prvky spádovej dopravy, FARMIX a.s. Radomyšl
 • Oprava reťazových dopravníkov pod bunkami, Heineken Slovensko Sladovne, a.s. Hurbanovo
 • Dodávka a montáž STG a eli pre dávkovanie bavorského sladu, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Veľký Šariš
 • Výroba segmentov závitovky D320/d139,7/s300, P-4mm, materiál hardox 450, CWT Metal s.r.o., Brzotín
 • Výroba segmentov závitovky D824/d724/s1320, P-4mm, D630/d245/s500, P-8mm, materiál tr.11, CWT Metal s.r.o., Brzotín
 • Nadstavba sušičky Mathews Company, zvýšenie výkonu, prestavba L1350 na L2700, Ing. Andrej Kompas, Nitra str. Cabaj Čápor
 • Výroba segmentov závitovky D200/d60/s200, P-3 mm, materiál nerez AISI 304, Mateso s. r. o. Považská Bystrica
 • Výroba segmentov závitovky D150/d60,3/s150, P-5 mm, materiál HARDOX 450, SAKSON - BETÓN, s. r. o. Čadca
 • Výroba VZT kolien s hardoxovou výstelkou, Leier Baustoffe SK, s.r.o. Bratislava
 • Výroba závitovkových dopravníkov DZ 320 pre dopravu vápenného prachu, BOMAK s.r.o. Šarišské Michaľany
 • Predsezónna obhliadka a kompletná servisná údržba pozberovej linky zrnín (čistička, sušička, dopravníky...), Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec
 • Výroba segmentov závitovky D440/d198/s200, P-10 mm, materiál 11523, D100/d50/s100, P-6 mm, materiál HARDOX 450, BUČINA ZVOLEN, a.s. Zvolen - prevádzka Energetika
 • Výroba strojnej technológie a prvkov spádovej dopravy, TAJBA, a.s. Čaňa,
 • Výroba segmentov závitovky, D200/d60,3/s180, P-3mm, materiál 11 523, G&G filtration, s.r.o. Likavka
 • Výroba a montáž STG pre naskladnenie podlahového skladu, Jozef Šimončík SHR, Veľký Lapáš
 • Výroba segmentov závitovky, D127/d50/s60, P-5mm, materiál HARDOX 450, PaB Závitovky s. r. o. Bratislava
 • Výroba závitovky fi. 245, l = 2.145 mm, D245/d102/s240, P-6mm, materiál HARDOX 450, TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZT250, l = 4.000 mm, D250/d89/s150/s200/s250, P–4 mm, materiál nerez AISI 304, AGROEX, s. r. o. Piešťany
 • Výroba strojnej technológie a prvkov spádovej dopravy, RAFTYS SLOVAKIA, s.r.o. Nové Zámky
 • Výroba závitovkového dopravníka pre dopravu prachu koksu a vápenca, DZ 250, l = 5.700 mm, ILD SK, spol. s.r.o. Košice
 • Výroba segmentov závitovky D130/d61/s150, P-4mm, D245/d48/s175, D200/d48/s140, D500/d250/s250 P-3mm, materiál tr. 11, ROLLER spol. s.r.o. Jesenské
 • Výmena nerezových žľabov závitovkových dopravníkov DZ500 pre dopravu zeleného sladu, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba a montáž strojnej technológie a prvkov spádovej dopravy, POĽNONÁKUP VRANOV s.r.o., Vranov nad Topľou
 • Výroba, demontáž a montáž reťazových dopravníkov a prvkov spádovej dopravy, Liaharensky podnik Nitra, a.s., Nitra-Párovské Háje
 • Výroba segmentov závitovky D400/d152,4/s320, P-8mm, materiál tr. S355, VÚMZ SK, s.r.o. Nitra
 • Dodávka a montáž opláštenia jestvujúceho prístrešku, LEGUSEM pt, a.s. Piešťany, str. Kollárovo
 • Výroba závitovky s hriadeľom D380/d159/s400, P-8 mm, materiál Hardox, DOLVAP, s.r.o. Varín
 • Výroba závitovky s hriadeľom D200/d60,3/s150, P-3 mm, materiál 11523, SLOVMAG, a.s. Lubeník
 • Výroba segmentov závitovky D190/d52/s180, P-3 mm, materiál 11523, AGROSERVIS - TECHNOLÓGIE, spol. s r.o. Komárno
 • Výroba segmentov závitovky D200/d60/s200, D145/d50/s110 a s55, P-3 mm, materiál AISI 304, Mateso s.r.o., Považská Bystrica
 • Výroba a montáž strojnej technológie a prvkov spádovej dopravy, Arimex Bratislava spol. s r. o., str. Humenné
 • Výroba pásových dopravníkov PD 650, l – 5800 mm a l – 8800 mm na dopravu pilín, BEKY, a.s. Snina
 • Výroba segmentov závitovky D195/d60,3/s160, P-6 mm, materiál 11523, MENERT spol. s.r.o., Šaľa
 • Výroba nerezových závitoviek l-3.820mm, l-6.305mm, l-6.100mm, Q.U.E.S.T. engineering s.r.o. Trnava
 • Výroba segmentov závitovky D151/d71/s145-185, P-8 mm, AISI 304, PRO - GE, s.r.o., Nitra
 • Výroba a montáž reťazových dopravníkov pod bunkami, Heineken Slovensko Sladovne, a.s. Hurbanovo
 • Výroba a montáž pásových a závitovkových dopravníkov, FECUPRAL, spol. s.r.o. Veľký Šariš, str. Prešov
 • Výroba závitovkového dopravníka na dopravu magnezitovej múčky, DZT380, L – 8500 mm, SLOVMAG,a.s. Lubeník
 • Výroba STG – kapsové, závitovkové dopravníky, prvky spádovej dopravy, SILO s.r.o. Stonařov
 • Výroba pásové dopravníka PD 650, l – 6.500 mm na dopravu kôry z tvrdého dreva, GRATAX, s.r.o. Košice
 • Výroba závitovky D250/d89,9x8/s200-240, P-4mm, l – 4160mm, D400/d108x7,1/s320, P-5mm, l – 3330mm, materiál S355, SMZ, a.s. Jelšava
 • Výroba segmentov závitovky D250/d60,3/s200, P-5 mm, materiál nerez AISI 304, AMAN, s. r. o. Markušovce
 • Výroba pásového dopravníky PD 300 s velkantou, l-5500 mm, AGROSERVIS - TECHNOLÓGIE, spol. s r.o. Komárno
 • Výroba segmentov závitovky D600/d245/s500, P-8 mm, materiál S235, Xylo Machinery SK s.r.o., Prešov
 • Výroba segmentov závitovky D160/d35/s105, D250/d61/s200, D300/d88,9/s270, P-4 mm, materiál HARDOX 450 / S355, myWood Polomka Timber, s.r.o., Polomka
 • Výroba a montáž strojnej technológie pre rekonštrukciu VKS - PRIMAGRA Milín, MOZA, s.r.o. Brno
 • Výroba segmentov závitovky D250/d61/s250, D320/d61/s270, P-4 mm, materiál S235, DMS TECH, s. r. o., Prešov
 • Výroba obojsmerného trubkového závitovkového dopravníka DZT 125 pre vápenný hydrát, l – 3500 mm, P – 0,55 kW, ProMinent Slovensko, s.r.o. Bratislava
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZT 200, l-2860 mm, materiál AISI 304, NMH s.r.o. Sereď
 • Výroba závitovkových dopravníkov DZT200, l – 3500 mm, P-1,5 kW, DZT150, L – 1600 mm, P-1,1 kW, ALYA, s r.o. Poprad.
 • Výroba segmentov závitovky D185/d60/s165, D185/d60/s100, P-5 mm, materiál 11523, KONTUR, s.r.o., Bratislava
 • Výroba závitovkových dopravníkov DZ250, L – 6000 mm, P-1,5 kW, závitovka HARDOX 450, C-bau, spol. s.r.o. Bratislava
 • Výmena pásových dopravníkov za reťazové na galérii sila v Humennom, Arimex Bratislava spol. s r. o., str. Humenné
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZ200, l-7500 mm, P-0,75 kW, materiál AISI 304, VÚMZ SK, s.r.o. Nitra
 • Rekonštrukcia dopravných ciest OS 21kt na stredisku NOS Lužianky, ACHP Levice a.s., Levice
 • Výmena pásového dopravníka pod bunkami za reťazový dopravník RD 260, l-40m, P-9,2 kW, Heineken Slovensko Sladovne, a.s. Hurbanovo
 • Výroba obežných závitoviek OZ 250-30, P-3,0 kW pre silo fi. 7,64 m, JK Machinery, a.s. Praha
 • Výroba segmentov závitovky D250/d90/s170mm, P-6 mm, materiál HARDOX 450, TeHo Topoľčany, s.r.o. Topoľčany
 • Výroba segmentov závitovky D420/d140/s400mm, P-8 mm, materiál HARDOX 450, FONTANA, a.s. Dolný Kubín
 • Výroba kapsového dopravníka KD80 – 32 s hardoxovou výstelkou hornej a dolnej hlavy, l–9400 mm, P-7,5 kW, DOLVAP, s.r.o. Varín
 • Dodávka náhradných dielov a servis sušičiek Mathews Company
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky
Referencie 2020
 • Modernizácia skladových technológií v Sečovciach a Zemplínskej Teplici, AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o.
 • Pozberová linka so sušičkou Mathews Company L 1350a čističkouPETKUS A12, Poľnohospodárske družstvo Bošáca
 • Výroba a montáž reverzného závitovkového dopravníka DZ250 pod leštičky, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba závitovkového dopravníka DZT130, l = 7bm, P = 1,1kW, ProMinent Slovensko, s.r.o. Bratislava
 • Výroba STG – reťazové, kapsové, závitovkové dopravníky, prvky spádovej dopravy, FARMIX a.s. Radomyšl
 • Výroba závitovky fí 200, l = 2.500 mm, SLOVMAG, a.s. Lubeník
 • Výroba segmentov závitovky D400/d108/s320, P-4 mm, HARDOX 450, SMZ, a.s. Jelšava
 • Dodávka a montáž pozberovej linky s čističkou PETKUS A12, KomAgrartechnik, s.r.o. Marcelová
 • Dodávka a montáž pozberovej linky s čističkou PETKUS A 09, MVDr. Karch Jozef, Michalovce - Sejkov
 • Výmena redlerových reťazí RD 250, Heineken Slovensko Sladovne, a.s. Hurbanovo
 • Výroba segmentov závitovky D290/d89/s290, P-4mm, D500/d114/s500, P-10mm materiál tr. 11523, ROLLER spol. s.r.o. Jesenské
 • Výroba segmentov závitovky D340/d114,3/s240 resp. s280, P-6 mm, materiál nerez AISI 304, Mateso s. r. o. Považská Bystrica
 • Výroba šikmého reťazového dopravníka RDs250, l=12bm, P=2,2kW, TAURUS, s.r.o. Chrudím
 • Výmena 3 ks pásových dopravníkov za reťazové dopravníky RD260, ARIMEX, s.r.o. Bratislava, str. Humenné
 • Výroba závitovky D250/d88,9/s170, l = 5.695mm, EUROVIA SK, a.s. Košice – Barca
 • Výroba segmentov závitovky D320/d108/s250, S355, P-5 mm, DOLVAP, s.r.o. Varín
 • Výmena kapsových (KD 56.20) a reťazových dopravníkov (RD 260) vrátane prislúchajúcich prvkov spádovej dopravy a elektroinštalácie, ANJA, spol. s.r.o. Bratislava, str. Smolenice
 • Rekonštrukcia dopravných ciest - SO Staré silo, kapsový dopravník na tlakovú odolnosť 50 kPa, Tate & Lyle Boleraz, s.r.o. Boleraz.
 • Posklizňová linka Pikárec s sitovým triedičom JCM 10223, sušičkou Mathews Company L1000 s výmenníkom tepla od BPS a 3 x silo Symaga o kapacite 3 x 1068 t, PROAGRO Radešínska Svratka a.s., 592 33 Radešínská Svratka 61
 • Nadstavba sušičky Mathews Company MC 675, AGROCONSULTING spol, s.r.o. Jatov, str. Andovce
 • Rekonštrukcia kapsového dopravníka, Cemix, s.r.o. Veľké Leváre
 • Výroba strojnej technológie a prvkov spádovej dopravy, TAJBA, a.s. Čaňa
 • Výroba závitovky D250/d60,3/s170, 4 x L = 1.900mm, 2 x L = 2.380mm,GIM - S s.r.o. Ľubotice
 • Výroba nerezovej závitovky AISI316, l = 2.690mm, CONVEC, s.r.o. Trnava
 • Výroba dvoch kusov dopravníkov DZT250, l = 6.900mm, P = 2,2kW, Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
 • Výmena zariadení na čistenie a triedenie jačmeňa, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba zalomeného reťazového dopravníka RDz250, lc-13,5m, P = 3,0kW, SIAGRA s.r.o. Zlín-Malenovice
 • Výroba a montáž STG pre pozberovú linku Michaľany, TAJBA, a.s. Čaňa
 • Výroba, demontáž a montáž STG pre pozberovú linku, SLOVETRA, a.s. Nové Mesto nad Váhom
 • Výroba segmentov závitovky D225/d75/s200, D195/d102/s200, P-6mm, materiálHardox 450, WINFA, s.r.o. Trnava
 • Výroba závitovky D320/d152/s300, l = 7.380 mm, P-4mm, materiál 11523, LES, s.r.o. Trenčín
 • Výroba nerezových závitovkových dopravníkov DZT 200, l = 5.500 mm, l = 11.000 mm, MAKS-D, s.r.o. Nováky
 • Dodávka a montáž pozberovej linky s čističkou ZANIN PSC 10, Agrourbár Rimavská Seč, s.r.o.
 • Výroba segmentov závitovky, D350/d139,7/s200, P-3mm, materiál nerez AISI 304, NMH s.r.o. Sereď
 • Výroba segmentov závitovky,D410/d130/s400, P-10mm, materiál S355, MEOS, s.r.o. Detva
 • Výroba závitovkových dopravníkov DZ250, l = 5.500mm a l = 8.000mm, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba STG pre pozberovú linku, FARMA NEMEŠANY s.r.o Nemešany
 • Výroba kapsových dopravníkov KG 56.20, H = 6.500mm, H = 7.700mm,THERMIUS, s.r.o. Košice
 • Výroba segmentov závitovky,D120/d60,6/s100, P-3mm, D200/d103/s160, P-5mm 11523, materiál 11 523, G&G filtration, s.r.o. Ružomberok
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZT300, l = 9.000mm + dodávka sitového triedič typ OMEGA 080, prepravovaný materiál horčík,LUXRAM, s.r.o. Rozhanovce
 • Dodávka a montáž závitovkového dopravníka DZ 400, SLADOVŇA, a.s. Michalovce
 • Výroba segmentov závitovky,D400/d150/s400, P-8mm, materiál Hardox, FONTANA, a.s. Dolný Kubín
 • Dodávka a montáž predčističky Buhler LAGA GrainPlus 20 E, BOWTEN s.r.o. Sečovce
 • Demontáž 6 ks zásobníkov múky, vrátane pneudopravy, Mlyn Pohronský Ruskov, a.s
 • Výmena elektroprevodoviek a úprava závitovkových dopravníkov DZ500, ENVIRAL, a.s. Leopoldov
 • Váženie sladu v medzioperačnom zásobníku, Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Veľký Šariš
 • Výroba segmentov závitovky,D168/d89/s138, P-6mm, materiál S355, GTB, a.s. Liptovský Hrádok
 • Výroba 6 ks závitovkových dopravníkov DZ160, l = 1.000mm, materiál nerez AISI 304, AGROEX, s. r. o. Piešťany
 • Výroba závitovkového dopravníka DZ400, l = 1870, P = 7,5kW + atypický výpad,ENVIRAL, a.s. Leopoldov
 • Výroba segmentov závitovky D400/d108/s330, P-8mm, materiál nerez AISI304, AMAN s.r.o. Markušovce
 • Oprava dopravných ciest, výroba a montáž STG,BGV, s.r.o. Hniezdne
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZ500, l = 4.000, P = 3,0kW, ENVIRAL, a.s. Leopoldov
 • Výroba závitoviek pre miešací kŕmny voz 2 x D440/d178/s320, P-10mm, l=2.930mm, materiál S355, AGROSVID, s.r.o. Beharovce
 • Výroba závitovkového dopravníka DZT250, l = 12.000mm, P = 7,5kW, Calmit, spol.s.r.o Bratislava, závod Žirany
 • Výroba pásového dopravníka PD400, l = 4.850mm, P = 1,1kW, ProMinent Slovensko, s.r.o. Bratislava
 • Výroba a montáž reťazových dopravníkov RD 260B a RD260 + prvky spádovej dopravy, ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohodpodárske družstvo Dunajská Lužná
 • Výroba závitovkového dopravníka DZ200, l = 6.000mm, P = 2,2kW + rotačný podávač RPGG 20-20, P = 0,75kW, MIDORIING, s.r.o. Košice
 • Výroba segmentov závitovky D120/d40/s125, D150/d50/s150, P-6mm, materiál Hardox, D936/d736/s400, P-5mm, materiál S355, CONFAL a.s. Slovenská Ľupča
 • Výroba odstredivého odlučovača s príslušenstvom, Strojwood s. r. o. Prešov
 • Výroba segmentov závitovky D290/d90/s290, P-4mm, materiál S355, ROLLER spol. s.r.o. Jesenské
 • Generálna oprava reťazových dopravníkov a hradítok, Heineken Slovensko Sladovne, a.s. Hurbanovo
 • Výroba segmentov závitovky D500/d133/s355, P-8mm, materiál tr. 11, ZMOP, spol. s.r.o. Modrá
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky
Referencie 2019
 • Modernizace zpracovatelského provozu – vybudovanie nových skladových kapacít, 4 x 2150 t + 6 x 380 t, VKS Pohledští Dvořáci a.s., Havlíčkův Brod
 • Skladové hospodárstvo (obilné silo) 2 x 2000 ton, výkon dopravných ciest 150 t/h, Poľnohospodárske družstvo "Radošinka" Veľké Ripňany
 • Dodávka a montáž nových dopravných ciest a čističky na silách č. 1 a 3, MJM agro Slovakia, s.r.o. Levice
 • Výroba a montáž dopr. ciest jačmeňa a sladu pre novú linku Lausman, SLADOVŇA, a.s. Michalovce
 • Výroba DZT200, l = 5000, P = 1,5kW, LADO, s.r.o. Prievidza
 • Výmena kapsových a reťazových dopravníkov, AGROAVAR družstvo agropodnikateľov Bíňa
 • Výroba a montáž vzduchotesného reťazového dopravníka a rotačných podávačov, CHEMSTROJ, s.r.o. Strážske
 • Výroba segmentov závitovky D400/d114/s320-pravé, P-10mm, materiál tr. 11523, CEMDESIGN, spol. s.r.o. Trenčín
 • Výroba segmentov závitovky D120/d38/s80. P-6mm, Hardox 450, Turčianske obilné mlyny
 • Výroba šikmého reťazového dopravníka RDs 160, L – 15 m, PD Močenok
 • Výroba reťazového vyprázdňovacieho zalomeného dopravníka RDvz160, l – 9m, SIAGRA s.r.o. Zlín-Malenovice
 • Výroba prepravníka kŕmnych zmesí PKZ 5.5,AGRO - BIO s.r.o., Závadka
 • Lisovanie segmentov závitovky z donesených výpalkov, D300/d133/s150, D320/d133/s300, P-8mm, MOTOSPOL SK s.r.o. Hanušovce nad Topľou
 • Výroba segmentov závitovky D450/d219/s 250 – 450, P-10 mm, materiál tr 11 523, Remeslo strojal, s.r.o. Žiar nad Hronom
 • Výroba segmentov závitovky D185/d62/s100, P-8 mm, HARDOX 450 a D400/d108/s320, P-6 mm, mat. 11523, SMZ, a.s. Jelšava
 • Pozberová linka na úpravu komodít pre potreby kŕmenia v ŽV a spracovania sóje, AT DUNAJ spol. s.r.o. Rožňava, stredisko Dubník
 • Výroba nerezového trubkového závitovkového dopravníka DZT200, L-5m, AGROEKS a.s. Piešťany
 • Výroba segmentov závitovky D250/d60,5/s200, P-8 mm, Hardox 450, myWood Polomka Timber, s.r.o. Polomka
 • Výroba závitovky z Hardoxu podľa dodanej dokumentácie, WINFA, s.r.o. Trnava
 • Oprava čističiek PETKUS K 547 a K 527, PD ŠARIŠAN Svinia
 • Výroba segmentov závitovky D195/d60,3/s120 a 145, P-4 mm, HARDOX 450, AMETYSs.r.o. Košice – Pereš
 • Výroba závitovky D500/d159/s300 L –9000 mm,materiál 11523, P-8 mm, DOLVAP, s.r.o. Varín
 • Výroba segmentov závitovky D260/d60/s200, P-5 mm, materiál 11523, DA Servis, s.r.o. Púchov
 • Výroba STG – reťazové, kapsové, závitovkové dopravníky, prvky spádovej dopravy, FARMIX a.s. Radomyšl
 • Výroba závitovkových dopravníkov v rôznom prevedení, ILD SK, spol. s.r.o. Košice
 • Výroba segmentov závitovky D220/d61/s150 + s200, P-6 mm, materiál tr. 11, Eko Tree, s.r.o. Bardejov
 • Výroba a montáž pásového dopravníka, PD400, L-9.500 mm, Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., Boleraz
 • Výroba žľabových závitovkových dopravníkov DZ200, L-11 m, SLOVMAG, a.s. Lubeník
 • Výroba STG – reťazové, kapsové dopravníky a výpady DO podRD, UNISTROJ FG, spol. s.r.o. Sabinov
 • Dodávka naberákov JET 30-215, MAXI GRIPOV a gurtňových skrutiek, ULIP s.r.o. Víťaz
 • Výroba a montáž žľabového závitovkového dopravníka DZ250, pozink, BGV, s.r.o. Hniezdne
 • Výroba dielov pre reťazové dopravníky RD260, RD420, ULIP s.r.o. Víťaz
 • Výroba a montáž reťazového dopravníka, RD260, L-14,5 m, Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
 • Výroba a montáž STG – reťazové dopravníky RD 260 + výpady, ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohodpodárske družstvo Dunajská Lužná
 • Výroba nerezových závitovkových dopravníkov DZ315, DZ400 a odlučovačov CM2000, CM1000 a CM 700, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Výroba segmentov závitovky D127/d50/s60, P-5 mm, HARDOX, PaB Závitovky s. r. o. Bratislava
 • Výroba hnacích a napínacích hláv reťazových dopravníkov RD 260 a 315 + klapky, TAJBA, a.s. Čaňa
 • Výroba trubkového závitovkového dopravník DZT200, l - 7m, SNICO, s.r.o. Bratislava
 • Výroba segmentov závitovky D250/d61/s160, P-6 mm, materiál S355, MOVOB, s.r.o. Prešov
 • Výroba STG – reťazové, kapsové, závitovkové dopravníky, prvky spádovej dopravy, SILO s.r.o. Stonařov
 • Výroba segmentov závitovky D200/d60/s200, P-3 mm, materiál nerez AISI 304, Mateso s. r. o. Považská Bystrica
 • Výroba pásových dopravníkov PD 650 s podvozkom, CALENDULA, a.s. Nová Ľubovňa
 • Výroba segmentov závitovky D310/d114,3/s310, P-5 mm, D245/d102/s240, D325/d114,3/s310, P-6mm Hardox450, TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad
 • Výroba nerezových kapsových dopravníkov KD 56.20, AGRORÁCIO, a.s. Senica
 • Výroba segmentov závitovky D380/d220/s250, P-6mm, D250/d89/s200, P-4mm, materiál tr. 11373, WINFA, s.r.o. Trnava
 • Výroba a montáž technológie pre dopravu pilín, Jozef Ligenza – LIGE, Kuková
 • Výroba segmentov závitovky D320/d139,7/s200 a 300, P-4mm, Hardox, CWT Metal s.r.o. Brzotín
 • Výroba a montáž strojnej technológie pre naskladnenie podlahového skladu, SEMAT, a.s. Trnava
 • Výroba prepravníka kŕmnych zmesí PKZ 5.5, STS Levice, s.r.o. Levice
 • Výroba a montáž strojnej technológie pre výrobňu kŕmnych zmesí,PD Spišské Bystré
 • Výroba zalomeného reťazového dopravníka RDvz260 a kapsového dopravníka KD56-20 + klapky, Ing. Zoltán Szabó-Raftys, Nové Zámky
 • Výroba segmentov závitovky D230/d108/s255, P-10mm, materiál tr. 11523, PWR - Plastic waste recycling, a. s., Bratislava
 • Výroba a montáž žľabových závitovkových dopravníkov na plnenie kŕmneho voza zo zásobníkov, Podielnicke družstvo ONDAVA Stropkov
 • Výroba a montáž strojnej technológie pre výrobňu kŕmnych zmesí, Poľnohospodárske družstvo "Radošinka", Veľké Ripňany
 • Výroba dierovaných hlinikových plechov, Job Service s.r.o. Slanec
 • Výroba segmentov závitovky D200/d115/s170, P-4mm, materiál tr. 11523, MAKS-D, s.r.o. Prievidza
 • Výroba závitovky D160/d48,3/s150 pl.4, HARDOX, l-5 210mm, C-bau, spol. s.r.o., Bratislava
 • Výroba segmentov závitovky D170 a 105/d60,3 a 35/s96 až 158, P-4 a 5 mm, materiál nerez AISI 304, PRO-GE, s.r.o. Nitra
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZT290, l = 7 072mm, P = 3,0 kW, B+B ANLAGENBAU Gmbh, DETMOLD, DE
 • Výroba a montáž STG pozberovej linky, Brova, spol. s r.o. Chotča
 • Výroba a montáž STG pre výrobňu kŕmnych zmesí, NOVÁ BODVA, družstvo Turnianská Nová Ves
 • Výroba a montáž STG a čističky pre pozberovú linku, NOVÁ BODVA, družstvo Turnianská Nová Ves
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZT280, l = 2 400mm, P = 1,5kW, MAKS-D, s.r.o. Prievidza
 • Výroba nerezového závitovkového dopravníka DZT150, l = 5 000mm, P = 1,5kW, ProMinent Slovensko, s.r.o. Bratislava
 • Výroba segmentov závitovky, rôzne priemery, stúpanie a materiál prevedenia, MENERT spol. s.r.o. Šaľa
 • Výroba a montáž STG pre pozberovú linku, AGRO - BIO s.r.o., Závadka
 • Výroba segmentov závitovky, D120/d42,4/s100, P-3mm, materiál nerez AISI 304, NMH s.r.o. Sereď
 • Výroba reťazových dopravníkov RD 360, Spišské kŕmne zmesi, s.r.o. Spišské Vlachy
 • Oprava kapsového dopravníka KET 16, Heineken Slovensko Sladovne, a.s. Hurbanovo
 • Zastrešenie príjmového automobilového koša na VKS Milín, Primagra, a.s. Milín
 • Výroba segmentov závitovky D250/d61/s250, P-4mm, materiál nerez AISI 316 Ti, ROLLER spol. s.r.o. Jesenské
 • Výroba nerezových závitovkových dopravníkov, DZ200, l=4 860mm a 5 000mm, P=1,5kW, SNICO, s.r.o. Bratislava
 • Oprava - servis násypky pásového podávača, COLAS Slovakia, a.s. Košice
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre čističky PETKUS a ASP 750
 • Výroba a dodávky sít do šrotovníkov a čističiek rôznych výrobcov
 • Výroba a dodávka segmentov pre závitovky do kombajnov, miešacích kŕmnych vozov, posýpacích vozidiel atď
 • Výroba a dodávka náhradných dielov pre extrudéry ED 30 a ED 50
 • Dodávky naberákov a dopravných pásov pre korčekové a pásové dopravníky

Kontakty

PREMETAL MON. s.r.o.
Bardejovská 42
080 06 Prešov

Slovenská republika

tel.: +421-51-7765382,
      +421-51-7765383

e-mail: premetal@premetal.sk